Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Studio Kota

Artikel 1. Eigen risico en aansprakelijkheid
1.1. Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico. Bij twijfel aan zijn of haar gezondheid wordt de deelnemer geadviseerd om een huisarts of specialist te raadplegen.
1.2 Studio Kota aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiele of immateriele schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer.
1.3 Studio Kota is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer.

1.4 Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van Studio Kota, dienen te worden vergoed.

Artikel 2: Lidmaatschap

2.1 De deelnemer koopt een leskaart waarmee hij kan deelnemen aan de lessen.
2.2 Een leskaart van Studio Kota is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
2.3 Indien deelnemer geen gebruik maakt van het recht van deelneming aan de lessen, vindt er geen restitutie plaats van het lesgeld.

Artikel 3: Feestdagen, vakantie en annulering lessen
3.1 Op feestdagen is Studio Kota gesloten. Dit zal tijdig worden gecommuniceerd via e-mail, website en posters in de studio. Yogalessen die komen te vervallen vanwege feestdagen kunnen binnen 2 maanden worden ingehaald.
3.2 Sluiting van de studio wegen vakantie zal tijdig worden gecommuniceerd per e-mail, website en posters in de studio. Tijdens deze periode zal het lesgeld naar rato worden geincasseerd.
3.3 Indien deelnemer langer dan 4 weken op vakantie gaat, kan het abonnement in overleg met Studio Kota voor bepaalde tijd worden opgeschort.
3.4 Wanneer er onverwachts een les komt te vervallen wegens onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld bij ziekte of ongeval docent) dan kan deelnemer de les tot maximal 2 maanden na datum inhalen. Dit gaat altijd in overleg met Studio Kota.

4 Zwangerschap of ziekte
4.1 Bij ziekte kan in overleg met Studio Kota het lidmaatschap voor bepaalde tijd worden opgeschort.
4.2 Indien deelnemer wegens zwangerschap wil stoppen met de lessen geldt er een opzegtermijn van één maand.

 

KVK Nummer: 51946467